Mluvme spolu

Závěrečný otevřený dopis společnosti BigMedia

Vážený pane Pavlasi,

znovu se na Vás obracíme kvůli způsobu, jakým vyhodnocujete vhodnost obsahu reklamy, kterou lze nechat zveřejnit na vašich billboardech. Odpověď, kterou jste nám zaslal, nás totiž utvrzuje v názoru, že společnost BigMedia přistoupila k obdobným případům s dvojím metrem. 

S Vaší argumentací zásadně nesouhlasíme, navíc je na první pohled zřejmé, že si argumentačně protiřečíte. Na jedné straně tvrdíte, že za obsah reklamního sdělení je odpovědný výhradně zadavatel a na druhé straně argumentujete tím, že náš motiv porušoval zákon, a proto jste ho bez souhlasu zadavatele odstranili. Buď platí jedno, nebo druhé, ale není možné tvrdit obojí zároveň.

Na základě právních konzultací se jednoznačně ohrazujeme zejména proti tvrzení, že by náš motiv porušoval zákon.

Zde si dovolíme ocitovat část analýzy, kterou nám zpracovala advokátka JUDr. Karla Makovcová Chlumská, z té vyplývá, že ani předchozí billboard Mluvmespolu.cz, ani současný billboard Andreje Babiše „nespadají pod regulaci zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, neboť tento zákon dopadá pouze na sdělení směřující k podpoře podnikání.” A doplňuje obecná výzva ‚kupte mu zbraně‘ na billboardu vašeho spolku nemůže být v daných souvislostech chápána jako podpora podnikatelské činnosti, konkrétně prodeje zbraní. Jednak není uvedena žádná konkrétní značka zbraní, k jejíž koupi by billboard podněcoval,  jednak široká veřejnost, na níž billboard působil, se nemůže jen tak sebrat a jít kupovat zbraně, natož je posílat zahraničnímu prezidentovi – dispozice se zbraněmi je přísně regulována, což je notorieta, tedy věc obecně známá. Příjemce sdělení na vašem billboardu, tedy kolemjdoucí, proto nepochybně nebude vnímat sdělení na billboardu jako pobídku k tomu, aby navštívil prodejnu zbraní, zakoupil zbraň a zaslal ji ukrajinskému prezidentu. Je více než pravděpodobné, že bude výzvu  chápat jako pobídku k finanční či jiné podobné podpoře daného státu, a to takové, kterou může občan poskytnout v souladu se zákonem. Další okolností vedoucí k závěru, že se nejedná o podporu podnikatelské činnosti, je doba, kdy byl váš billboard uveřejněn, tedy výjimečná doba právě probíhající války v nedalekém státě, a v této souvislosti je třeba výzvu na vašem billboardu chápat – tedy ve vazbě na aktuální situaci, jako výzvu občanům k pomoci v mezích zákona, nikoliv jako pobídku ke skutečnému nákupu zbraní, a tedy jako podporu podnikání.”

Těžko se tak lze zbavit dojmu, že jste postupovali v našem případě pouze na základě několika málo stížností občanů, případně dle vlastních politických preferencí, a důvod k odstranění billboardu hledali až zpětně.

Ve své odpovědi si opět protiřečíte, když zdůvodňujete odstranění našeho billboardu porušením zákona (jmenovitě v něm spatřujete i „šíření strachu z války”, tudíž rozpor s § 2 zákona o regulaci reklamy). Zde jste jako šiřitel reklamy sami ze své vůle zhodnotili protiprávnost a billboard na své náklady okamžitě odstranili. V závěru své odpovědi ovšem tvrdíte: Pokud  zadané reklamní sdělení neporušuje zákon, kampaň vždy šíříme, bez ohledu na kvalitu a obsah sdělení”. Billboard Andreje Babiše ovšem zcela evidentně šíří strach z války, je dle vašeho výkladu v rozporu se zákonem a měli byste jej ze svého rozhodnutí, na své náklady a bezodkladně odstranit. Sami sebe zde znovu usvědčujete z dvojího metru, vůči kterému se náš spolek od počátku vymezuje.

Zde opět odkazujeme na analýzu JUDr. Makovcové Chlumské, dle které se na váš billboard ani na billboard Andreje Babiše v druhém kole prezidentské volby, kde zmiňuje slovo ‚válka‘, nevztahuje zákon o reklamě– oběma billboardům mělo být měřeno stejně, nikoli však podle optiky zákona o regulaci reklamy. Ze zákonů připadá v úvahu pouze zákon o volbě prezidenta republiky, a to pouze v případě billboardu A. Babiše.”

Podle § 35 zákona o volbě prezidenta musí volební kampaň probíhat čestně a poctivě. Billboard se sloganem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják“ tuto podmínku nesplňuje. Co to vypovídá o Vaší morálce a profesní etice, snad do budoucna nejlépe posoudí ti, kdo u vás zadávají reklamu. Věříme, že se po těchto volbách bude zpřísněním pravidel kampaně zabývat i Parlament České republiky.

Považujeme za svou občanskou povinnost ozvat se proti manipulacím, lžím a strašení válkou, které v kampani užívá pan Babiš. Ať již na zmíněném billboardu, či v jeho nové obdobě tvrdící, že “generál nevěří v mír”. Vaše odpovědnost za spoluúčast na šíření jeho kampaně je nezpochybnitelná. Pokud ne odpovědnost právní, tak zcela jistě profesní, etická a morální. Té se není možné tak jednoduše zříct, jak se snažíte.

Děkujeme za podporu všem – médiím i jednotlivcům, kteří o našich výhradách napsali nebo se k nim připojili na facebooku, twitteru nebo vlastní stížností směřovanou na vaši společnost. Společně s námi se tak zastali hodnot jako je pravda, slušnost a odpovědnost.

Přejeme České republice, aby byla silnou demokracií, kde platí stejná pravidla pro všechny a všem se měří stejným metrem. Velkým i malým, bohatým i chudým, slavným i neznámým. Demokracií, která není jednoduše na prodej.

Za Mluvmespolu.cz,

Tomáš Vítek, předseda spolku
Noemi Sáričková, místopředsedkyně spolku
Alena Nosková, místopředsedkyně spolku
Vít Luštinec, člen spolku
Dominik Adámek, člen spolku
Kateřina Janáková, členka spolku
Filip Hušek, člen spolku
Helena Adámková, členka spolku
Adam Sárička, člen spolku
Terezie Zemanová, členka spolku
Radoslav Duchoň, člen spolku
Tomáš Petráček, člen spolku
Kryštof Spilka, člen spolku
Anna Spilková, členka spolku
Jan Zajíc, člen spolku
Luděk Bárta, člen spolku
Simona Bártová, členka spolku
Václava Formánková, podporovatelka spolku
Pavel Formánek, podporovatel spolku
Pavel Vrbický, člen spolku